Föreningens ändamål


§1


Varbergs Kommuns Fornminnesförening är en ideell, fristående förening som har till ändamål att inom Varbergs kommun främja intresset för förhistoria och historia. I sådant syfte har föreningen särskilt: att stödja verksamheten med undersökning, beskrivning och bevarande av kommunens fornlämningar, att ge ut skrifter i ämnet eller stödja sådan utgivning, att genom föredrag, visningar och på annat sätt ge medlemmarna tillfälle att få insyn i det arkeologiska arbetet både i fält och i museer.

Medlemsskap

§2


Föreningen består av årligen betalande medlemmar, där medlemsavgiften fastställs vid varje årsmöte.

Styrelsen

§3


Föreningens styrelse ska utgöras av lägst fem och högst nio ledamöter, vilka väljs av årsmötets. Styrelseposterna väljs med överlappande mandatperioder för att förhindra hela styrelsens avgång samtidigt.

Styrelsens åligganden

§ 4


Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar i alla ärenden om ej annat bestämts i dessa stadgar.
På grund härav tillkommer det styrelsen:
att till ordinarie årsmöte avge verksamhets- och förvaltningsberättelse för föregående kalenderår. Dessa ska överlämnas för granskning till revisorerna före februari månads utgång.
att
tillvarata föreningens ekonomiska angelägenheter samt på ett betryggande sätt placera dessa penningmedel och förvara dess värdehandlingar.
att i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden när ärendena så fodrar eller då minst tre styrelseledamöter begär det. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Protokoll skall föras vid varje sammanträde och justeras av ordförande och ytterligare en ledamot. 

Publikationskommitte

§ 5


Styrelsen kan tillsätta en publikationskommitte varav en ledamot är föreningens sekreterare. Kommittén ska till styrelsen ge förslag på skrifter för utgivning och efter styrelsens beslut bereda dessa. 

Ordinarie årsmöte

§ 6


Föreningens ordinarie årsmöte ska hållas före utgången av mars månad. Kallelse utsändes till medlemmarna senast fjorton dagar före sammanträdet. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma: 

 • Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare för mötet.
 • Fråga om kallelse till årsmötets skett i behörig ordning.
 • Föredragning av styrelsens och revisorernasberättelser för det gångna kalenderåret.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Val av ordförande, sekreterare och kassör för föreningen.
 • Val av övriga styrelseledamöter.
 • Val av två revisorer samt en suppleant för dessa.
 • Val till valberedning om två ledamöter varav en är sammankallande.
 • Beslut om medlemsavgifter.
 • Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötets.
 • Ärenden eller förslag från föreningsmedlem (ska skriftligen vara ordföranden tillhanda senast sju dagar före årsmötet).
 • Övriga ärenden
Stadgeändring

§7


Ändring av dessa stadgar må beslutas enbart på ordinarie eller extra årsmöte. För beslut fodras att styrelsen är enhällig om förslaget och majoritetsbeslut fattas av de vid årsmötets närvarande medlemmarna. 

Föreningens upplösning

§ 8


För beslut om föreningens upplösning gäller samma regler som stadgas i §7. Beslutas föreningens upplösning, ska sedan alla föreningens skulder betalas.

Kvarvarande lager av föreningens publikationer samt övriga tillgångar överlämnas till Varbergs Hembygdskrets, som kan trygga deras användning till främjande av det syfte för vilket föreningen verkat.


Stadgarna fastställda av föreningens årsmöte den 19 mars 1997.