Undersökningen år 2005 av röjningsrösen som misstänktes vara gravar i Assarp, Abilds socken.

Sommaren och hösten 2005 var Varbergs Fornminnesförening engagerade i undersökningen av ett antal röjningsrösen som misstänktes vara gravar. Under 5 helgdagar var vi på platsen och fyra av rösena grävdes i syfte att påträffa fynd som kunde påvisa gravanläggningar. Resultatet av undersökningen blev att 2 stensättningar, 2 stensträngar, 1 hålväg, 1 röjd yta, 3 röjningsrösen och 1 fornlämningsliknande lämning anmäldes till fornminnesregistret.

Med anledning av de skador som stormen i vintras orsakade har Länsstyrelsen anslagit medel till fortsatta undersökningar i Abild. Det hade varit spännande att fortsätta med lämningarna i Assarp men detta får anstå. I stället planerar vi undersökningar av ett antal rösen inom röjningsröseområdet Abild socken Raä 101.
Röjningsröseområden har idag en osäker status som fornlämning och vinterns storm har aktualiserat frågan om hur de bäst bevaras och undersöks. Förhoppningen är att kunna bidra med underlag till den diskussionen.

Undersökningsområdet har en spännande belägenhet då det gränsar till ett gravfält med inte mindre än fem domarringar, ett röse och en stensättning. Ur nutida synpunkt ligger det tämligen avsides på toppen av ett högt berg medan det under förhistorisk tid kan ha legat vid ett betydande vägstråk.

Om lämningarna skulle visa sig vara från senare delen av järnålder är att de ligger precis vid en senare sockengräns av intresse. Ett syfte är, liksom i Svartrå, att undersöka om det bland röjningsrösena förekommer ytterligare gravar. Oaktat om lämningarna är gravkonstruktioner eller röjningsrösen är deras tidsmässiga och rumsliga relation till det närliggande gravfältet intressant.
Undersökningarna kommer även här att kompletteras med inventeringar och karteringar. Vi har varit i kontakt med Abilds hembygdsförening och förhoppningsvis kommer undersökningarna att dra till sig intresserade från såväl trakten som från Varbergs fornminnesförening.

Alla hälsas välkomna, mer information kring startdatum och inledande möte kommer under våren att meddelas på Varbergs fornminnesförenings hemsida.


© Varbergs Fornminnesförening 2003

Göran funderar på stora stenarna: är det en grav också? Ove som målestokk vid A 2 Magnus avtorvar A 1 A 2 13 Stig och Bengt gräver i Anläggning 2
Bengt och Ove undersöker A 2 Markägare betraktar undersökande Göran och Stig Magnus undersöker A 1 A 2 A 2
A 2 Stig, Bengt och Ove gräver i A 2 A 2 avtorvade stenar A 3 keramikskärvor från bronsålder A 3 keramikskärva
Göran vid stenpackning i A 3 Göran vid stenpackning i A 3 Stenpackning centralt i A 3 Stenpackning i A 3 Stenpackning i A 3